Chimosa Logo menu

GESCHÄFTSFÜHRUNG


Great COMMUNITY, Great FUN!

Jie Rui Zhang
Melody Yoko
Enrico Alva-Diaz
Ben Fattahi
Eliza Neo
Yuki Tanji
Marta Koch